Adatkezelési tájékoztató

www.autizmusmagyarorszag.hu

Bevezető

Ez a tájékoztató az EU 2016/679 általános adatvédelmi rendelete (angol rövidítéssel GDPR/General Data Protection Regulation) szabályainak megfelelően biztosítja annak megismerését, hogy a „Most Élsz” Egyesület (a továbbiakban Adatkezelő) az alábbiakban részletezett feladatainak ellátása során a természetes személyek adataival milyen tevékenységet végez. Arról, hogy e tevékenysége során milyen szabályok szerint jár el és betekintést ad az általa felhasznált adatok védelmére vonatkozó intézkedéseiről. Nem utolsó sorban információt ad mindazon jogokról, melyek érdekeik védelmében megilleti az érintetteket.

E tájékoztató a cégünk Adatkezelési tájékoztatójának rövidített változata. Amennyiben részletesebb tájékoztatásra van szüksége, irodánkban -az érintettek kérésére- nyitvatartási időben természetesen biztosítjuk a megismerését.

Adatkezelő adatai

Név: Most Élsz Egyesület

Székhely: 4400, Nyíregyháza, Városmajor u.2.

Adószám: 18523094-1-15

Vezető: Farkas Árpád

E-mail: mostelsz.e@gmail.com

Mi a célja ennek a tájékoztatónak?

Az Európai Unió Általános Adatvédelmi rendelete (GDPR) különféle jogokat biztosít a hatálya alá tartozó adattulajdonos természetes személyek (pl. ügyfél, cég képviselője, munkavállalója és egyéb éritett) számára. Adatvédelmi tájékoztatónk segítségével megismerheti, hogy adattulajdonosként Önnek milyen jogai vannak, és azokat hogyan gyakorolhatja.

Az alábbi kérdésekre adunk válaszokat e tájékoztatónkban:

 • milyen célból kérjük, ill. kezeljük az Ön személyes adatait;
 • meddig és milyen jogalappal kívánjuk az adatait kezelni;
 • Önnek, mint érintettnek, milyen jogai vannak az adatkezelésünkkel összefüggésben.

Mi az adatkezelés célja, jogalapja, módja, ill. a kezelt adatok köre?

 • Cél 1: Az autisták egészségi állapotának javítását elősegítő programok szervezése, ehhez kapcsolódó ismeretterjesztés.
 • Jogalap: az egyén hozzájárulása
 • Mód: papír alapon és elektronikusan
 • Kezelt adat: támogatók és támogatott személyek neve, szervezők neve, fényképek eseményekről, részben egyes személyeket azonosítható módon is
 • Az adatkezelés ideje: 8 év, de legfeljebb a hozzájárulás visszavonásáig, amennyiben annak egyéb jogszabályi lehetősége is adott
 • Cél 2: Autisták és a velük foglalkozó szakemberek képzése, intézmények támogatása, intézmények tapasztalatainak összegyűjtése és közismertté tétele Magyarországon és a szomszédos országokban
 • Jogalap: az egyén hozzájárulása
 • Mód: papír alapon és elektronikusan
 • Kezelt adat: támogatók és támogatott személyek neve, szervezők neve, fényképek eseményekről, részben egyes személyeket azonosítható módon is
 • Az adatkezelés ideje: 8 év, de legfeljebb a hozzájárulás visszavonásáig, amennyiben annak egyéb jogszabályi feltételei is adottak
 • Cél 3: Tehetséggondozás
 • Jogalap: az egyén hozzájárulása
 • Mód: papír alapon és elektronikusan
 • Kezelt adat: támogatók és támogatott személyek neve, szervezők neve, fényképek eseményekről, részben egyes személyeket azonosítható módon is
 • Az adatkezelés ideje: 8 év, de legfeljebb a hozzájárulás visszavonásáig, amennyiben annak egyéb jogszabályi feltételei is adottak
 • Cél 4: Védett munkahelyek felkutatása, velük együttműködés kialakítása
 • Jogalap: az egyén hozzájárulása
 • Mód: papír alapon és elektronikusan
 • Kezelt adat: támogatók és támogatott személyek, szervezetek/cégek vezetőinek neve, szervezők neve, fényképek eseményekről, részben egyes személyeket azonosítható módon is
 • Az adatkezelés ideje: 8 év, de legfeljebb a hozzájárulás visszavonásáig, amennyiben annak egyéb jogszabályi feltételei is adottak
 • Cél 5: Munkaadóként a munkavállalók személyes adatainak kezelése
 • Jogalap: jogszabályi megfelelés (2012. évi I. törvény, MT)
 • Mód: papír alapon és elektronikusan
 • Kezelt adat: a munkavállalóknak a munkaszerződéssel és a kapcsolódó munkáltatói – kötelező – adatszolgáltatással összefüggő személyes adatai (pl. név, anyja neve, szül. neve, szül. helye, lakhelye, adószáma, TAJ száma, telefonszáma, e-mail címe, bére, bankszámla száma, önkéntes nyugdíjpénztári tagsága, stb.)
 • Az adatkezelés ideje: 10 év
 • Cél 6: Labor adatok továbbítása adatfeldolgozóként
 • Jogalap: szerződés teljesítése (a labor-szolgáltató általi megbízás)
 • Mód: papír alapon és elektronikusan
 • Kezelt adat: saját célú adatkezelés nem történik
 • Cél 7: „Most Élsz” kedvezmény kártya kiadása, működtetése
 • Jogalap: az egyén hozzájárulása
 • Mód: papír alapon és elektronikusan
 • Kezelt adat: támogatók és támogatott személyek, szervezetek/cégek vezetőinek neve, szervezők neve, a támogatott személy lakcíme és arcképe, fényképek eseményekről, részben egyes személyeket azonosítható módon is
 • Az adatkezelés ideje: 8 év, de legfeljebb a hozzájárulás visszavonásáig, amennyiben annak egyéb jogszabályi feltételei is adottak
 • Cél8: A https://mostelsz.hu weboldal és ahttps://www.facebook.com/mostelszegyesuletFacebook profil szerkesztője
 • Jogalap: az egyén hozzájárulása
 • Mód: elektronikusan
 • Kezelt adat: támogatók és támogatott személyek, szervezetek/cégek vezetőinek neve, fényképek, filmek eseményekről, részben egyes személyeket azonosítható módon is
 • Az adatkezelés ideje: a weboldal tekintetében 5 év, de legfeljebb a hozzájárulás visszavonásáig, a Facebook profil tekintetében lásd a Facebook adatkezelési szabályait: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Alkalmazunk-eautomatizált döntéshozatalt, ún. profil-alkotást?

 • Nem.

Kivel osztjuk meg a személyes adatokat?

Esetenként a tevékenységünkhöz kapcsolódóan személyes adatokat továbbítunk a Hatóság vagy harmadik személy részére. Az adatok továbbítása papír alapon és elektronikusan is történhet, mindkét esetben gondoskodva arról, hogy kizárólag a címzett részére legyen hozzáférhető az adat.

Elektronikus adatküldés esetén (pl. könyvelőhöz vagy foglalkozás-egészségügyi szolgáltatóhoz) egyedi jelszóval ellátott, vírusvédett, kizárólag a tevékenységi körünkben használt számítógépről kerülnek elküldésre az adatok. Papír alapú adatok továbbítása személyes átadással történik a címzett részére.

Továbbítjuk-e az adatokat külföldre?

Esetenként igen, de kizárólag az Európai Unió területére korlátozva.

Meddig és hogyan tároljuk a személyes adatokat?

Az érintettek személyes adatait elektronikusan kizárólag az Egyesületben használt számítógépen tároljuk. Ilyen módon megakadályozzuk a jogosulatlan hozzáférés, adatmódosítás, továbbítás, törlés vagy megsemmisítés lehetőségét, ide értve a véletlen megsemmisülést, sérülést és a technikai változtatásából eredő hozzáférhetetlenség elkerülését is.

A papír alapú adattárolás minden esetben zárt helyiségben, zárt szekrényben valósul meg, illetéktelenek által hozzá nem férhető módon. Különlegesen érzékeny (egészségügyi) adatokat Adatkezelő senkitől nem vesz át és nem tárol.

A megőrzés időtartama:

 • A munkajogi összefüggésben tárolt személyes adatok tekintetében a munkaszerződés megszűntét követő 10 év, azzal a kivétellel, hogy egyes adatok a törvényi megfelelés érdekében nem selejtezhetők.
 • A pénzügyi/számviteli kötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódó személyes adatok megőrzési ideje: 10 év

A jelzett határidők lejártát követően az érintett adatokat töröljük.

Önnek milyen jogai vannak az adatkezelésünkkel összefüggésben?

Ön bármikor, korlátozás nélkül kérheti, hogy tájékoztassuk az Önre vonatkozó személyes adatairól. Kérheti azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, illetve tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy kérését 30 napon belül elbíráljuk és értesítést küldünk Önnek az eredményéről!

A hozzájárulását visszavonó nyilatkozatát, vagy az adatkezelésünk elleni tiltakozását bármely módon megteheti, de ahhoz, hogy az ügyintézést meggyorsítsuk, kérjük, ezen a címen jelentse be: www.mostelsz.hu vagy a +36-70/421-3449 telefonszámon. Tájékoztatjuk, hogy Önt megilleti az adathordozhatósághoz való jog, amelynek keretében kérheti, hogy az általunk kezelt adatait egy Ön által megjelölt adatkezelőhöz/adatfeldolgozóhoz továbbítsuk, feltéve, hogy ennek technikai és adatbiztonsági feltételei rendelkezésre állnak.

Az Ön hozzájárulásával kezelt adatokra vonatkozóan a hozzájárulását bármely időpontban, korlátozás nélkül visszavonhatja, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulása alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

A Felügyeleti hatósághoz fordulhat adatkezelésünk elleni panaszával:

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információ Szabadság Hatóság

Címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

 • A hatóság honlapjának címe: www.naih.hu

Hogyan tehet panaszt?

Kérjük, hogy panaszát cégünk felé, írásbanszíveskedjen megtenni, amit minden esetben kivizsgálunk:
a) postai úton: 4400 Nyíregyháza, Városmajor utca 2.

b) elektronikus úton: mostelsz.e@gmail.com email címre küldött levélben

Mit tehet Ön az adatok védelme érdekében?

Ha Ön olyan eseményt észlel, ami megítélése szerint sértheti az Ön, vagy mások személyes adataihoz fűződő jogait, kérjük, jelezze nekünk!

Fontos, hogy a bejelentés során adjon meg minden rendelkezésére álló információt, és a saját telefonszámát, hogy mielőbb intézkedhessünk! Ennek keretében fel fogjuk venni Önnel a kapcsolatot.

Adatvédelmi tisztviselő:

Fő tevékenységünkhöz kapcsolódóan nem kezelünk nagy mennyiségű és/vagy különösen érzékenynek minősíthető személyes adatot, ezért adatvédelmi tisztviselő megbízását, foglalkoztatását nem tartjuk indokoltnak, s erre a hatályos jogi szabályozás sem kötelezi cégünket.

Használ-e a weboldalunk cookie-kat?

Igen. Kizárólag a honlapunk működését segítő cookie-t alkalmazunk, ehhez kapcsolódóan személyes adatokat nem kapunk és nem őrzünk meg.

Tájékoztatásul:

Adatkezelőként fenntartjuk a jogot arra vonatkozóan, hogy jelen Adatkezelési tájékoztatót folyamatosan frissítsük, ennek során a benne részletezett információkat – a jogszabályi változásokat követve – egyoldalúan módosítsuk. Az esetleges módosítás és a részletesebb Adatkezelési tájékoztató irodánkban elérhető, megismerhető.

Utolsó frissítés:

Nyíregyháza, 2019. október 01.

Most Élsz Egyesület